• املاک / اقامت
  • برای فروش

Vehbi Okan Flat

Alanya, Kestel

فروخته شد

Vehbi Okan flat
اقامت برای فروش

Aura Blue apartment

KESTEL / ALANYA

135.000-456.500 €
واحد ها
4
Vehbi Okan flat
اقامت برای فروش

Emarine apartment

KESTEL / ALANYA

218.000-380.000 €
واحد ها
6
Vehbi Okan flat
اقامت برای فروش

Aqua apartment

KESTEL / ALANYA

84.000-460.000 €
واحد ها
5
Vehbi Okan flat
اقامت برای فروش

Panorama Beach apartment

KESTEL / ALANYA

115.000 €
Vehbi Okan flat
اقامت برای فروش

Prince Garden apartment

KESTEL / ALANYA

132.000 €
Vehbi Okan flat
اقامت برای فروش

Botanic Garden apartment

KESTEL / ALANYA

190.000-269.000 €
واحد ها
3
Vehbi Okan flat
اقامت برای فروش

KESTEL / ALANYA

105.500-132.000 €
واحد ها
3